Publicerat 2014-04-23 16:40

Trestegsraket i utvärdering

Regeringen har enligt ett pressmedelande från Justitiedepartementet, givit Statskontoret i uppdrag att utvärdera den förestående omorganisationen av Sveriges polis. Kan det möjligen vara så, att man börjar ana, att om omorganisationen inte får rätt förutsättningar, finns risken att målen med reformen inte uppnås?


Polissamordningen har ju redan tidigare talat ett mycket ovanligt klarspråk om vilka ekonomiska förutsättningar som är absolut nödvändiga för  att omorganisationens syften inte skall riskera att omintetgöras. Till det kommer att för att en reform som denna skall bli framgångsrik, måste alla inblandade anställda vara "med på tåget". När det gäller de allra högsta cheferna, är det nog så att de står bakom allt som föreslås, vilket troligen är en förutsättning för att få ett förordnande som hög chef i den nya myndigheten.

 

När det gäller poliser mer i allmänhet och särskilt när det gäller de nyanställda, finns anledning att tro att missnöjet med delar av reformen och även med de anställningsvillkor som erbjuds inte sväljs lika enkelt. Mot den bakgrunden är det förståeligt att regeringen redan anar att om man inte ger Polisen i Sverige rätt förutsättningar, kan reformens goda syften förfelas. Så här skriver Regeringen i sitt pressmeddelande:

 

Regeringen har vid det senaste regeringssammanträdet gett Statskontoret i uppdrag att utvärdera ombildningen av polisen.

 

Regeringen ger nu Statskontoret i uppdrag att utvärdera ombildningen av Rikspolisstyrelsen, Statens kriminaltekniska laboratorium och de 21 polismyndigheterna till en sammanhållen myndighet. Utvärderingen ska göras i förhållande till de mål regeringen haft med reformen, att skapa bättre förutsättningar för ett förbättrat verksamhetsresultat och en högre kvalitet i polisens arbete. Uppdraget ska delredovisas till regeringen senast den 1 oktober 2016 respektive den 1 oktober 2017 och slutredovisas senast den 1 oktober 2018.


Den nya myndigheten, Polismyndigheten, ska kunna inleda sin verksamhet den 1 januari 2015. Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten, under ledning av den särskilde utredaren Tomas Rolén, arbetar med genomförandet av den nya polisorganisationen (Ju 2012:16).


Ombildningen till en sammanhållen myndighet är en av de mest omfattande och komplexa organisationsförändringarna inom staten på många år. Det är därför av stor vikt att följa upp om förändringen haft avsedda effekter i förhållande till regeringens syfte och mål. Statskontoret ska också lämna förslag på åtgärder som regeringen eller den nya Polismyndigheten kan vidta för att underlätta omställningen och undvika att polisens verksamhetsresultat påverkas.


- Ombildningen är omfattande och det är viktigt att den utvärderas samtidigt som det ges möjlighet att få reda på om ytterligare åtgärder behöver vidtas för att skapa en flexibel och effektiv polis, säger justitieminister Beatrice Ask i pressmeddelandet.

 

Tommy Hansson

Gilla sidan:
Dela
sidan:
Polisfacklig historik i Stockholms stad 1890-1994