Nättidningen som belyser polisernas vardag.
Blåljus - Logotype
Publicerat 2018-05-22 13:20

Södermalm behöver väl inga arrester? Eller Södertälje?


Polisen behöver så klart hushålla med resurserna. Och visst är det billigare att centralisera exempelvis arrestplatser i kronor räknat, särskilt om man gissar att man då klarar sig med ett färre antal. Frågan är dock vad som händer med polisverksamheten och ordningssituationen i områden med långt till närmsta öppna arrest.

StockholmDirekt berättar om att det spritt sig en oro bland Södermalms poliser sedan ett beslut tagits att deras arrest kommer att stängas till sommaren. Dessutom kommer Södermalms polisreception inte att vara dygnetruntöppen längre. Modellen, att stänga arrester har prövats tidigare, bland annat har Handens polisarrest stängts, vilket lett till att exempelvis gripna eller omhändertagna från Nacka skall köras till Flemingsbergs polisstation av hårt arbetande och stressade polispatruller. Därefter skall kriminalpoliser ägna dagarna åt transporter för att genomföra förhör...

En motsvarande manöver gjordes för något år sedan när Sollentunas arrestenhet stängdes. Det ledde till en arrestbrist som gjort att det förekommit att Sollentunas gripna eller omhändertagna i värsta fall blev transporterade till Södertälje.

Men i sommar kommer inte det heller att vara möjligt. Även Södertälje kommer att bomma igen sin arrestenhet under sommaren, trots att lokalpolisområdet innehåller särskilt prioriterat område. Det innebär även att jourpersonal flyttas från området så att personalsituationen under sommaren blir ännu mer sårbar än brukligt. När en polispatrull från Södertälje kör runt i regionen med frihetsberövade, blir kvarvarande resurs ännu mer lidande, något som kan leda till att personer som bort frihetsberövas i förebyggande syfte, for fortsätta sina aktiviteter.

Dessa arrestenheter var dock mindre till numerären än Södermalms tjog arrester. För bara några år sedan fanns planer på att utöka söders antal, till 44 platser, något som dock inte genomfördes. Det ledde i sin tur till att poliserna tvingades köra runt långa sträckor med frihetsberövade, vilket ledde till en försämrad ordningssituation. På Kungsholmen dit planerna är att placera frihetsberövade under sommaren, finns det 32 platser...

Polischefen bakom stängningsbeslutet noterar att det enda som man som södermalmsbo behöver oroa sig över med anledning av stängningsbeslutet är att om man blir frihetsberövad av polisen, kan det bli en längre promenad hem...

Skyddsombundet och polisernas fackliga ombud har varit negativa till stängningen. Så har det varit även vid tidigare stängningar av arrester, men det är polisledningen som beslutar om hur verksamheten skall vara organiserad. Och, nu är beslutet fattat trots polisernas protester.

Eftersom nedläggningen kan beröra poliser i hela länet, har det regionala polisfacket lämnat in en skrivelse om oenighet. I den framgår bland annat att:

Frågan är då vad som motiverar en så kraftig neddragning av jour- och arrestverksamheten i region Stockholm. Allmänt, utan anspråk på någon kvalificerad analys kan konstateras att mot bakgrund av den expansion som har skett och förväntas ske i regionen så kan ju inte en ökning av antal brott och i förlängningen ett ökat behov av förvaringsplatser uteslutas. Den socioekonomiska situationen i regionen förväntas dessutom förvärras med ökade klyftor i samhället vilket kan sannolikt korresponderar mot en ökad brottslighet. Häktena har redan idag problem med platsbrist. Något som uppmärksammats av så väl Kriminalvårdens generaldirektör Nils Öberg som ST:s ordförande inom kriminalvården Per Sunneborn i media under rubriken ”Fulla häkten kan få allvarliga konsekvenser”. Något som även vår ledning borde funderat över.

 

Var finns verksamhet- och omvärldsanalysen inför detta beslut? Den enda faktor som tycks vara vägledande är möjligheten till ekonomisk rationalisering vilket inte är oviktigt, men måste vägas mot verksamhetsnyttan. Ekonomiska vinsten kan visa sig bli till förfång för verksamheten och arbetsmiljön. Transporterna blir längre och tar i en allt svårare trafiksituation längre tid att genomföra. I andra änden sitter utredare och åker allt längre för att höra de som blir kvar.

 

Risken för rättsosäkerhet ökar genom att yttre personal riskerar att inte ingripa i ett tidigt skede då omgivande faktorerna inte stödjer kärnverksamheten.  Dessutom är inskrivningsrutinerna i arresterna oftast kopplade till häktets tidsödande rutiner, varför tidsutdräkten ökar även i de fall någon t ex enbart är omhändertagen. Denna tidsspillan tär på en redan tynande yttre resurs vilket kostar i andra änden. I de riskbedömningar som är gjorda inför detta beslut framkommer detta, samt en mängd andra riskfaktorer som de rent arbetsmiljömässiga som t ex att en ökad tid initialt innebär en ökad risk för hot och våld. De risker som identifierats möts med mer eller mindre genomtänkta ”lösningar” utan att någon verkar reflektera över hur dåligt beslutet är.

 

Fokus borde ligga på att stödja den yttre verksamheten och i förlängningen den utredande på bästa sätt så att förutsättningarna för dessa att snabbt, effektivt och säkert kunna avhända sig gripna/ omhändertagna för att avrapportera och bli disponibla igen.

 

Centralisering kan verka effektivt men har ofta motsatt effekt. Något borde Polismyndigheten har lärt sig av sjukvårdens effektivisering, där patienter får ligga i korridorer i väntan på vård eller rent av operation.  Vad det gäller polisen så kan vi inte förvara gripna och anhållna i våra korridorer. Polisverksamhet kräver ett rationellt tänkande även om ekonomin spelar in. Stordrift har i de flesta fall lett till dålig trivsel, dålig arbetsmiljö samt en ineffektiv verksamhet som har svårt att behålla sina medarbetare.

 

OENIGHET

 

Förbundsregion Stockholm anser att Polisledningen för region Stockholm inte tagit höjd för ovan skrivning. Dessutom har man inte beaktat att just sommaren 2018 är ett valår som kan leda till ett antal våldsamma opinionsyttringar.

Förutom detta så fattades beslut om stängningen av arresterna innan alla riskbedömningar var genomförda och med en presentation som gav för handen att vi var eniga. I och med detta förklarar vi oss oeniga till stängningen av arresterna under sommaren 2018.

 

Förbundsregion Stockholm
Blåljus har med oro hört om planerna på nedläggningen av arrestenheter en tid. En annan, mer insatt, som också oroar sig är YB-Södermalm som Twittrar om den först nämnda artikeln i StockhlmDirekt och beslutet:

"Detta stämmer. På Södermalm fruktar vi ett totalt haveri. Men vi hoppas ha fel."

Blåljus hoppas också det, för våra kollegors och allmänhetens skull. Men detta känns som ett beslut gjort för situationer där inget allvarligt inträffar. Vi borde vara bättre rustade...
Tommy Hansson


Gilla sidan: