Nättidningen som belyser polisernas vardag.
Blåljus - Logotype
Publicerat 2017-06-15 11:00

Skyddsstopp för polisens skjutbanor

Polismyndighetens huvudskyddsombud har förordnat om skyddsstopp för polisens inomhusskjutbanor sedan det visat sig att skjutning med övningsammunition lett till farligt höga halter av gifter. Problemet skall ha varit känt av arbetsgivaren men har inte föranlett åtgärd, varken så att skyddsorganisationen underrättats, städningen förbättrats eller ventilationsåtgärder.

Det mycket giftiga ämne som det handlar om, kan dels vara explosivt, dels livsfarligt att inandas i höga doser. Till det kommer frågan om hur skyddade städpersonal varit när de arbetat i miljön, eller tagit hand om giftiga rester. Och om hur dessa rester hanterats ur miljösynpunkt.

Ett problem som framkommit är att gifterna inte bara förekommit på själva skjutbanorna, utan även i angränsande rum avsett för att inta kaffe mm.

Det nationella huvudskyddsombudet Emma Cronberg bedömer därför att fortsatt användning av skjutbanorna som hittills skulle innebära en allvarlig och omedelbar (fara) för både liv och hälsa på grund av exponering för giftiga ämnen.

DNs Lasse Wierup skriver om problemen här.

Så här kommenterar Polismyndigheten den livsfarliga arbetsmiljön:

"Polismyndigheten har tagit emot en anmälan från Polisförbundets nationella huvudskyddsombud enligt Arbetsmiljölagen 6 kap 7§ om skyddsstopp och brukandeförbud för myndighetens inomhusskjutbanor. Förbudet gäller från och med den 14 juni.

Som anledning till skyddsstoppet anges mätningar vid inomhusskjutbanan i kvarteret Kronoberg i Stockholm. De mätningarna visar på för höga värden av giftiga ämnen. Enligt anmälan är det problem med övningsammunitionen som förorsakar problemen.

 

Polismyndigheten har till Arbetsmiljöverket bestridit skyddsstoppet och menar att åtgärden inte står i proportion till de kända uppgifterna. Myndigheten har nu påbörjat ett arbete med inventering av att ventilationskontrollerna vid samtliga inomhusskjutbanor är genomförda samt att de visar att ventilationen svarar mot de krav som fanns när de byggdes.

 

Nästa steg är att genomföra kontrollmätningar vid de anläggningar där problem kan befaras.

Den 20 april 2017 genomförde Avancerad indikering från MSB en mätning av luftkvaliteten på polisens skjutbana i polisregion Stockholm, kvarteret Kronoberg i samband med skytte. Mätningarna uppvisade kraftigt förhöjda nivåer av bland annat svavelväte.

 

– Polismyndigheten ser allvarligt på situationen vid skjutbanan i kvarteret Kronoberg och ser nu över vad som kan göras för att åtgärda situationen säger László Nagy Némedi, fastighetschef på Polismyndigheten."


Den texten har sedermera redigerats på Polisen.se.

Blåljus förutsätter att arbetsgivaren nu tar problemen på allvar och löser dessa så att poliserna kan upprätthålla sin kompetens på sina tjänstevapen. Vi förutsätter även att Polismyndigheten förbättrar samarbetet med skyddsorganisationen, så att brådskande arbetsmiljöfrågor inte fördröjs i framtiden.

Tommy Hansson 
Gilla sidan:
Dela
sidan:
Polisfacklig historik i Stockholms stad 1890-1994