Publicerat 2011-11-10 19:30

Polisförbundet vann i Arbetsdomstolen igen

- en seger för demokratin


Arbetsdomstolen kom den 8 november fram till att poliser har rätt att utöva politiska förtroendeuppdrag vid sidan av det dagliga arbetet som polis.


Polisförbundet drev frågan till Arbetsdomstolen efter att arbetsgivaren, Polismyndigheten i Västerbotten, 2009 beslutat att tre polisinspektörers bisyssla - politiska förtroendeuppdrag i hemkommunernas socialnämnd -  var otillåten. Polisförbundet välkomnar idag Arbetsdomstolens dom.

- Vi är mycket nöjda över utslaget i Arbetsdomstolen. Det betyder att poliser har en demokratisk rättighet att utöva politiska förtroendeuppdrag, säger Polisförbundets ordförande Lena Nitz.

Arbetsdomstolen konstaterar bland annat att det är av stor betydelse för den kommunala demokratin att folkvalda kommunalpolitiker kan utöva de förtroendeuppdrag som lämnas dem. Att poliserna tillåts utöva bisysslan måste därför anses utgöra ett starkt allmänt intresse, enligt Arbetsdomstolen.

- Polisers erfarenhet från arbetet vid sociala frågor är till stor nytta för samhället och det politiska arbetet. Inte minst därför är det viktigt att vi nu har fått ett klargörande, där Arbetsdomstolen bland annat konstaterar att det allmänna intresset måste anses vara mycket stort att poliser åtar sig politiska förtroendeuppdrag, säger Lena Nitz.

Eller som Arbetsdomstolen skriver:

"Det är inte främmande att, i likhet med hur staten argumenterat, anföra att när det gäller just polismän så innebär blotta existensen av bisysslan i form av ett socialnämndsuppdrag, med den maktutövning och tillgång till sekretessbelagd information som både anställningen och uppdragen i sig kan innebära, att det föreligger risk för förtroendeskada. En konkret riskbedömning ska dock göras och Arbetsdomstolen har sammanfattningsvis funnit att risken för att en konkret intressekonflikt för de aktuella polismännen ska uppstå är relativt låg och så även risken för förtroendeskada. Med hänsyn till polismyndighetens verksamhet kan å andra sidan anföras att inte ens låg risk bör tolereras. Som redan angetts har emellertid i förarbetena förutskickats att förtroendeuppdrag mindre ofta ska anses utgöra en otillåten bisyssla.

Inte minst måste detta gälla förtroendeuppdrag som folkvalda företrädare, eftersom sådana uppdrag fyller en oumbärlig funktion i ett demokratiskt samhälle. Det allmänna intresset av att polismännen åtar sig uppdraget måste därför anses vara mycket stort.

Vid en avvägning mellan risken för förtroendeskada, som har bedömts vara relativt låg, och bisysslans karaktär – politiskt förtroendeuppdrag –, anser Arbetsdomstolen att graden av risk för förtroendeskada ligger inom ramen för vad som bör tolereras. Arbetsdomstolens samlade bedömning är alltså att var och en av de tre polismännens bisyssla som förtroendevald ledamot i social-nämnden inte kan anse otillåten enligt 7 § lagen om offentlig anställning. Polis-myndighetens beslut ska alltså upphävas på sätt förbundet yrkat."

(Fet text och styckesindelning inlagt av Blåljus.) Hela domen här.

En from förhoppning, är att arbetsgivaren skall lära av sina kostbara misstag och upphöra med att försöka begränsa Polisförbundets medlemmars demokratiska rättigheter. Vår arbetsgivare, som ju är en företrädare för staten, borde ställa samma höga krav på att själv följa lagen, som ställs på de anställda poliserna!

Tills det sker, får Sveriges poliser vara tacksamma att vi har en fackförening som tar striden för medlemmarnas rättigheter, när det behövs!


Elisabeth Bjar,
personaldirektör på Rikspolisstyrelsen, säger till Ekot att hon tycker att det är bra att poliskåren nu får en vägledning när det gäller förtroendeuppdrag som bisysslor.

– Det är ett klarläggande som vi nu kan använda i organisationen. Det
är ytterst få begränsningar för polis att ta politiska uppdrag inom
ramen för den kommunala demokratin.


Tommy Hansson

Gilla sidan:
TIPSA FRAGA

wwwpolisforbundet.seLänk till Polistidningen


Polisveteran
Polisveteranerna i Stockholms län


Dela
sidan:
Polisfacklig historik i Stockholms stad 1890-1994