Nättidningen som belyser polisernas vardag.
Blåljus - Logotype
Publicerat 2017-03-30 08:30

Mer detaljer om polislöneavtalet

Nu kan vi lätta lite mer på förlåten om detaljerna i det regionala avtalet och vilka principer som styr lönesättningen för region Stockholms Poliser. Informationen är gemensam från arbetsgivaren och förbundsregion Stockholm av Polisförbundet.


Partsgemensam information gällande Polisförbundets lönerevision per den 1 oktober 2016 i region Stockholm


Bakgrund

Den 2 februari 2017 slöt Polismyndigheten och Polisförbundet kollektivavtal om förutsättningar för lönerevisionen per den 1 oktober 2016. Samma dag enades parterna om nationella direktiv och fortsatt process rörande lönerevisionen. Den 28 februari 2017 slöt parterna slutligen kollektivavtal om regionala revisionsbelopp för Polisförbundets medlemmar.

 

Av de nationella direktiven framgår bland annat att respektive polisregion, i dialog med den regionala arbetstagarorganisationen, utifrån sina lokala förutsättningar ska fastställa hur de nationella direktiven ska brytas ned och utformas i regionen.

 

Därutöver kan polisregionen utifrån sina lokala behov, i dialog med den regionala arbetstagarorganisationen, fastställa andra inomregionala satsningar som bedöms vara verksamheten till gagn. Summan av samtliga löneökningar som sker inom ramen för lönerevisionen ska sammanfalla med summan av det regionala revisionsbeloppet.

 

Utifrån ovan nämnda förutsättningar har polisregion Stockholm och Polisförbundet Förbundsregion Stockholm fört förhandlingar. Den 13 mars kom de regionala parterna överens om principer för hur lönerevisionen per den 1 oktober 2016 ska hanteras. I detta innefattas att parterna även är överens om vilka satsningar som ska göras i revisionen.

 

Fördelning av löneutrymmet

Samtliga medlemmar i Polisförbundet har inom ramen för lönerevisionen delats in i åtta olika grupper.

 

De regionala parterna har bestämt revisionsbeloppet för varje grupp. Vid lönesättning ska respektive polisområde och enhet säkerställa att varje enskild medarbetare når den angivna lönenivån (gäller den s.k. sexårssatsningen) eller en löneökning inom ramen för de angivna löneökningsnivåerna. Undantag från detta kan göras om det finns särskilda skäl (se nedan).

 

Inom ramen för de angivna löneökningsnivåerna finns utrymme för arbetsgivaren att differentiera lönerna. Denna differentiering ska i första hand baseras på medarbetarnas respektive prestationer i förhållande till lönekriterierna. Perioden som ska bedömas är den 1 oktober 2015 till den 30 september 2016.

 

Val av lönesättningsmodell har ingen betydelse för utfallet i lönerevisionen. Inom ramen för de åtta grupperna är det samma förutsättningar som gäller, oavsett vilken lönesättningsmodell som tillämpas.


Grupp 1: Anställd som polisassistent 2009 – 2015                                                                              

Lönespann 600 - 800 kr./månad                                                                                                   

 

I denna grupp ingår de medarbetare som anställts efter decemberkullen 2008, dock inte de som träffas av den s.k. sexårssatsningen (se grupp 2), de som är chefer eller arbetsledare och har en lön överstigande 38 000 kr./månad (se grupp 7) eller de som anställdes i sommarkullen 2016 (se grupp 8). De medarbetare som finns i denna grupp ska i revisionen ges ett löneöknings-belopp i intervallet 600 - 800 kr./månad om inte särskilda skäl föranleder något annat (se ”Särskilda skäl” nedan).


 

 

Grupp 2: Mer än sex års tjänstgöring med en lön understigande 28 000 kr./månad

(sexårssatsningen)

Lönespann, lägst 28 000 kr./månad

 

I denna grupp ingår de medarbetare som den 1 oktober 2016 uppnått sex års tjänstgöring sedan första anställningsdagen som polisassistent och som inte har en lön om lägst 28 000 kr./månad.

De medarbetare som finns i denna grupp ska ges ett löneökningsbelopp som innebär att de efter revisionen ska uppnå lägst 28 000 kr./månad om inte särskilda skäl föranleder något annat (se ”Särskilda skäl” nedan).

 


  

 

Grupp 3: Anställd 2008 eller tidigare med en lön i intervallet 28 000 – 33 999 kr./månad

Lönespann 1 000 – 1 500 kr./månad

 

I denna grupp ingår de medarbetare som anställts i decemberkullen 2008 eller tidigare med en lön i angivet intervall.

De medarbetare som finns i denna grupp ska i revisionen ges ett löneöknings-belopp i intervallet

1 000 – 1 500 kr./månad om inte särskilda skäl föranleder något annat (se ”Särskilda skäl” nedan).


 

 

Grupp 4: Anställd 2008 eller tidigare med en lön i intervallet 34 000 – 37 999 kr./månad

Lönespann 750 kr – 1 050 kr./månad

 

I denna grupp ingår de medarbetare som anställts i decemberkullen 2008 eller tidigare med en lön i angivet intervall.

De medarbetare som finns i denna grupp ska i revisionen ges ett löneöknings-belopp i intervallet 750 – 1 050 kr./månad om inte särskilda skäl föranleder något annat (se ”Särskilda skäl” nedan).


 

 

Grupp 5: Anställd 2008 eller tidigare med en lön i intervallet 38 000 – 39 999 kr./månad

Lönespann 500 – 1 000 kr./månad

 

I denna grupp ingår de medarbetare som anställts i decemberkullen 2008 eller tidigare med en lön i angivet intervall, dock inte de som är chefer eller arbets-ledare och har en lön överstigande 38 000 kr./månad (se grupp 7).

De medarbetare som finns i denna grupp ska i revisionen ges ett löneöknings-belopp i intervallet 500 – 1 000 kr./månad om inte särskilda skäl föranleder något annat (se ”Särskilda skäl” nedan).


 

Grupp 6: Anställd 2008 eller tidigare med en lön om lägst 40 000 kr./månad

Lönespann 200 – 1 000 kr./månad

 

I denna grupp ingår de medarbetare som anställts i decemberkullen 2008 eller tidigare med en lön om lägst 40 000 kr./månad, dock inte de som är chefer eller arbetsledare och har en lön överstigande 38 000 kr./månad (se grupp 7).

De medarbetare som finns i denna grupp ska i revisionen ges ett löneöknings-belopp i intervallet 200 – 1 000 kr./månad om inte särskilda skäl föranleder något annat (se ”Särskilda skäl” nedan).


 

 

Grupp 7: Chef och arbetsledare med en lön om lägst 38 000 kr./månad

Lönespann 500 – 1 000 kr./månad

 

I denna grupp ingår chefer och arbetsledare med en lön om lägst 38 000 kr./månad, dock inte sektionschefer (se grupp 8) eller lokalpolisområdes-, polisområdes- och enhetschefer (eftersom dessa omfattas av Chefsavtal istället för RALS).

De regionala parterna har enats om vilka som är att anse som arbetsledare.

De medarbetare som finns i denna grupp ska i revisionen ges ett löneöknings-belopp i intervallet 500 – 1 000 kr./månad om inte särskilda skäl föranleder något annat (se ”Särskilda skäl” nedan).


 

 

Grupp 8: Medarbetare som hanteras i särskild ordning

I denna grupp ingår de medarbetare som av någon anledning hanteras i särskild ordning.

Det finns flera skäl till att medarbetare kan hanteras i särskild ordning. De fyra nedan nämnda grupperna är exempel på vilka medarbetare som kan hanteras i särskild ordning. Denna lista är dock inte uttömmande, det kan alltså finnas fler medarbetare som hanteras i särskild ordning utan att de omnämns i exemplen nedan.

 

De som anställts som polisassistenter i perioden 1 januari – 30 september 2016. 

De allra flesta av dessa medarbetare anställdes i sommarkullen 2016. De regionala parterna har enats om att hantera dessa på regional nivå. Anledningen till detta är att antalet månader under bedömningsperioden är för få för att kunna göra en adekvat individuell bedömning av respektive medarbetares prestation i förhållande till lönekriterierna. Eftersom någon adekvat individuell bedömning inte kan göras är parterna överens om att denna grupp kommer att få en generell (samma för alla) löneökning.

 

Sektionschefer  

Lokalpolisområdescheferna samt polisområdes- och enhetscheferna ingår i den s.k. chefskretsen och deras löner sätts i enlighet med processen som anges i Chefsavtal och inte i enlighet med RALS. De regionala parterna är överens om att ha en överblick av revisionen även för sektionscheferna på regional nivå.

 

Medarbetare som fått ny högre lön efter den 30 september 2016  

De regionala parterna är överens om att de medarbetare som fått ny högre lön efter den 30 september 2016 ska hanteras i särskild ordning.

 

Medarbetare som slutat i Polismyndigheten i perioden 1 oktober 2016 – 15 mars 2017  

De regionala parterna är överens om att de medarbetare som lämnat myndigheten i perioden 1 oktober 2016 – 15 mars 2017 ska hanteras i särskild ordning. Principen är att de medarbetare som avgått med pension lönesätts med schabloner och att de som lämnat myndigheten av andra skäl inte får något utfall i revisionen om inte skäl talar för något annat.


 

Särskilda skäl

Inom varje grupp, med undantag för de som hanteras i särskild ordning (grupp 8), finns det en angiven lönenivå eller löneökningsnivå som varje enskild medarbetare ska uppnå. Detta gäller dock inte om det finns särskilda skäl.

 

Ett sådant särskilt skäl är om en medarbetare inte uppfyller lönekriterierna. För att de regionala parterna ska godkänna ett undantag från angiven löne-nivå/löneökningsnivå på denna grund är en förutsättning att arbetsgivaren för medarbetaren har påvisat de brister i lönekriterierna som arbetsgivaren anser att medarbetaren uppvisar. Arbetsgivarens bedömning ska alltså inte komma som en överraskning för medarbetaren.

 

Det kan även finnas andra särskilda skäl som motiverar att en medarbetare läggs under den angivna lönenivån eller utanför de angivna löneökningsnivåerna.

 

Satsning beträffande särskilt prioriterade områden

Vid sidan av lönerevisionen finns en satsning på de medarbetare som är placerade i de särskilt prioriterade områdena. Satsningen träffar samtliga medarbetare i dessa områden som står under lokalpolischefens befäl, oavsett om de arbetar i yttre eller inre verksamhet.

 

Denna satsning hanteras separat vid sidan av lönerevisionen och målsättningen är att denna ska vara hanterad senast den 19 maj, dvs. vid samma tidpunkt som lönerevisionen formellt ska vara helt klar.

 

Ytterligare information om denna satsning kommer att ges så snart det är möjligt.

 

De regionala parterna är överens om att de som omfattades av satsningen mot särskilt prioriterade områden i förra lönerevisionen (den 1 oktober 2015), men som nu har lämnat de områden som satsningen träffade, ska uppnå den angivna löneökningsnivån eller få en löneökning inom ramen för löneökningsnivåerna i denna revision, om inte särskilda skäl föranleder något annat (se ”Sär-skilda skäl” ovan). Detta gäller för de som träffades av förra revisionens satsning, oavsett om de tillhörde den ”inre” (1 500 kr./månad) eller den ”yttre” (700 kr./månad) ringen.

 

Parterna är dock överens om att det finns skäl för att dessa medarbetare (de medarbetare som fick ta del av satsningen i förra revisionen, men som nu lämnat de särskilt prioriterade områdena) i den nu pågående lönerevisionen, i förhållande till övriga medarbetare, hamnar lägre inom dessa löneökningsnivåer. Samma princip gäller även för medarbetare som av andra skäl har fått en löne-ökning för ett visst uppdrag och där medarbetaren senare har lämnat detta uppdrag och då skälen till löneökningen inte längre är för handen.

 

Polisregion Stockholm och Förbundsregion Stockholm

Gilla sidan:
Dela
sidan:
Polisfacklig historik i Stockholms stad 1890-1994