Publicerat 2019-01-21 11:30

Regeringsförklaringen om rättssamhället

Blåljus har tidigare kommenterat de 73 punkter som ligger som underlag för den nya regeringens politik. Vi konstaterade då att i det dokumentet, berörde 15 ord polisen, kloka ord, förvisso, men få. Nu har vi fått en mer utförlig beskrivning av rättssamhället och polisen i den nya regeringens regeringsförklaring.

Så här sade Statsminister Löfven om polisen och rättssamhället i regeringsförklaringen:

 

"Kriminaliteten ska bekämpas med samhällets fulla kraft. Nu söker rekordmånga kvinnor och män polisutbildningen. De ska ha stöd av rejäla resurser, samordnade myndigheter och effektivare lagstiftning.

 

10 000 fler ska anställas inom polisen till 2024. Polisyrket ska vara attraktivt. Skyddet ska stärkas för poliser och annan blåljuspersonal. Straffen ska skärpas för brott kopplade till kriminella uppgörelser. Ny lagstiftning om datalagring överlämnas till riksdagen i närtid. Polisen ges rätt att besluta om kameraövervakning på allmän plats.

 

Minimistraffet för övergrepp i rättssak höjs kraftigt. Ett system med kronvittnen utreds. Oregistrerade kontantkort till mobiltelefoner förbjuds. Straffen skärps för dem som överlåter narkotika till andra.

 

Allvarliga brott som begås av unga under 15 år ska alltid utredas av polis. Insatserna skärps mot skattefusk och skatteflykt. Åtgärder vidtas mot missbruk av falska id-handlingar och mot organiserad brottslighet riktad mot våra välfärdssystem.

 

De som grips och döms måste få verkningsfulla domar, som kan leda till livsförändring. Straffen ska skärpas för den som rekryterar unga till kriminalitet. Dömda som inte medverkar i vård och behandling ska få tiden i fängelse förlängd.

 

Det brottsförebyggande arbetet startar i striden mot fattigdom och segregation. För att fler ska lämna kriminaliteten bakom sig införs ett nationellt exitprogram, och för att färre ska lockas in anställs fler fältarbetare och områdespoliser.

 

Vi är hårda både mot brotten och brottens orsaker.
Samhället är alltid starkare än gängen.

* * *

Den nya samtyckeslagen möjliggör fler fällande våldtäktsdomar. Nu fortsätter arbetet för att förverkliga en samtyckeskultur.

 

Mer resurser tillförs det förebyggande arbetet och sex- och samlevnadsundervisningen moderniseras. Minimistraffet höjs för våldtäkt. Grovt sexuellt ofredande införs som ny brottsrubricering. Preskriptionstiderna förlängs, och tas bort helt för sexualbrott mot barn. Fler mottagningar inrättas för sexualbrottsutsatta.

 

Regeringen ökar insatserna mot våld i nära relationer. Det gäller både det akuta stödet till våldsutsatta och deras barn, det förebyggande arbetet och insatserna för att få personer som utövar våld att förändra sitt beteende.

 

Som Blåljus tidigare beskrivit, vill regeringen även att gärningsmän vid heders- eller hatbrott ska få rejälare straff och utvisning från landet för de fall de inte är svenska medborgare.

 

"Jag önskar att jag kunde säga att hederskulturen har tryckts tillbaka. Men så är inte fallet. Den finns kvar, och den hotar alltjämt människors frihet och säkerhet. Insatserna har inte varit tillräckliga. Vi måste göra mer. Vi ska göra mer.

 

Vi ska skärpa straffen, öka kunskapen och förstärka arbetet i skola och socialtjänst.

Icke-svenska medborgare som döms för hedersrelaterade brott och hatbrott ska lättare kunna utvisas. Samtidigt ska den som utsätts för hedersrelaterad brottslighet få stärkt skydd mot avvisning.


Blåljus gläds åt det utrymme som polisfrågorna fått i regeringsförklaringen. Det hade varit ännu bättre om beskrivningen om hur vi ska bli så många poliser som behövs, genom bättre anställningsvillkor hade fått större utrymme...


Ministern som får till uppgift att styra polispolitiken, blir Mikael Damberg, som hälsas så här av Polisförbundets ordförande Lena Nitz på Twitter:


"Välkommen som ny inrikesminister och ansvarig för polisfrågorna! Jag ser fram emot konstruktiva samtal om hur poliskåren kan ges bättre förutsättningar att jobba effektivt för att bekämpa brottslighet, värna tryggheten och skydda demokratin."
Ska målet om 10 000 fler polisanställda till år 2024 bli verklighet krävs fortsatta satsningar på höjda löner och bättre villkor för poliser. Polismyndigheten behöver också rimligare förutsättningar att planera långsiktigt om resultaten ska förbättras.

 

–  Polismyndigheten måste ges långsiktiga förutsättningar för att hela tiden ligga steget före brottsutvecklingen. Min förhoppning är därför att du som ny minister initierar arbetet med att ta fram en långsiktig polispolitik som majoriteten i riksdagen kan ställa sig bakom.  Polisförbundet finns gärna med som en konstruktiv part i det arbetet, säger Lena Nitz på Polisförbundets hemsida.


Tommy Hansson

Gilla sidan:


 


Tidningen POLISEN


Brandfacket
Dela
sidan:
Polisfacklig historik i Stockholms stad 1890-1994