Publicerat 2019-02-06 09:30

508 nya medarbetare ska förstärka gränspolisen

Som Blåljus tidigare beskrivit, har den svenska gränspolisen haft problem att leva upp till EUs regler för gränskontroller. Det har inneburit dels, att personer som inte borde fått resa in i EU har kunnat göra det via Sverige, dels att personer som inte borde fått resa in i Sverige har kunnat göra det utan att bli stoppade.

Om sedan ansatser gjorts för att rätta till den bristande förmågan, exempelvis genom inre kontroller, har det politiska stödet för detta brustit, som i fallet med REVA.

Nu berättar den högste chefen för den svenska gränskontrollen i DN och SR om hur åratal av bristande prioritering av verksamheten nu innebär att det kommer att behöva rekryteras 508 nya medarbetare. Detta bara för att nå EUs krav. Det är plågsamt uppenbart hur stora bristerna är, säger Engström till DN.
 
Han håller med om rapportens slutsatser och säger till DN att han helt delar den bild som ges i rapporten. Gränspolisen har varit icke prioriterad och inte tillräckligt resurssatt i femton år. Vi har saknat styrsignaler från regeringen, men också internt inom polisen. Kritiken kom inte som någon överraskning.

Ett problem som lyfts i EU-rapporten är att ansvaret delas mellan tullen, polisen, Kustbevakningen och Migrationsverket – utan vare sig nationell vägledning, samordning eller gemensam budget. Till det kommer att polisens resurssättning av gränskontrollerna sköts av de sju olika polisregionerna, som alla har polisbrist och ansträngt resursläge. Förutom resursbristen, finns kompetensbrister beroende på otillräcklig utbildning och att resurser utan erfarenhet får fylla i luckorna. "Medarbetare kan inte skilja på äkta och förfalskade dokument, det saknas riskanalyser av inresande, i brist på personal används ibland lokalpoliser utan någon som helst utbildning."

Patrik Engström noterar att i de tio senaste regleringsbreven från olika regeringar har det helt saknats styrsignaler beträffande gränspolisen, trots att polisen beskrivit situationen och äskat resurser.Enligt DN menar dock Mikael Damberg, vår nye polisminister att han inte tycker att den senaste tidens hårda kritik mot den i är helt rättvisande. – Vi har en i stort fungerande organisation i dag, men det finns brister som måste åtgärdas, sa Damberg i en intervju med TT.
 
Blåljus konstaterar att gränspolisen dras med en resursbrist, som riskerar att få allvarliga konsekvenser. Men problemet är mycket större än så. Hela Polismyndigheten har resursbrist, vilket leder till omöjliga prioriteringar, som i åratal lett till en oönskad utveckling. Det handlar om att polisen kommit längre från medborgarna och upplevs som otillgänglig och osynlig. När det inte finns lokala poliser på en ort, upptäcks inte spirande kriminella grupperingar i tid utan får tid att utvecklas. Lokalpoliser Trafikpoliser och narkotikapoliser har tagits från sina verksamheter vilket fått konsekvenser.
 
Frågan som nu inställer sig är: Kommer de nya medarbetarna till gränspolisen att rekryteras externt eller internt?Ett delsvar kanske vi fick på den presskonferens som ledningen i region Stockholm höll med ledningen för vår regionala gränspolis, med dess chef Lisa Ström. Där beskrevs hur det redan pågår rekrytering, och att målet är att vår gränspolis ska växa med ca 100 medarbetare under året. Bedömningen är att dessa till 90% är civilanställda.

Tommy Hansson
Gilla sidan:
Dela
sidan:
Polisfacklig historik i Stockholms stad 1890-1994