Publicerat 2019-01-17 10:30

Varför ska jag vara med i polisernas gemenskap?

Nu betalas som bekant inte medlemsavgiften till Polisförbundet genom löneavdrag som arbetsgivaren (och banken) ombesörjer längre. Det innebär att den som inte hunnit fixa autogiro fått hem faktura på medlemsavgift och försäkringar. En del medlemmar har då börjat fundera på vad man får för pengarna.


Varför man är med i Polisförbundet är nog ganska individuellt, skälen är många och olika – precis som Poliserna.

 

Här följer en sammanfattning av de fördelar ett medlemskap innebär.

 

I medlemskapet finns ett trygghetspaket, som är mer omfattande än vad många känner till.

 

Försäkringar: I medlemspaketet ingår tre moment: 

Olycksfall - Genom ditt medlemskap i Polisförbundet har du en olycksfallsförsäkring som gäller dygnet runt. Kan bl a ge ersättning vid medicinsk invaliditet, läkarkostnader, tandskadekostnader, merkostnader, och ersättning vid sjukskrivning vid olycksfall på fritiden. Det utbetalas även ersättning vid rehabiliteringskostnader och vid dödsfall.

Krisförsäkring – behandlingskostnader hos psykolog/psykoterapeut med högst tio behandlingstillfällen. Skall godkännas i förväg av Euro Accident.

Sjukförsäkring - Efter 30 dagars arbetsoförmåga till och med 90:e dagen i sjukperioden betalas ersättning ut.

 

Försäkringarna ovan ingår i medlemskapet, dessutom finns det förmånliga barnsjukförsäkringar, person- och sakförsäkringar med villkor och premier som torde passa de flesta poliser… (personförsäkringar som livförsäkring, sakförsäkringar som hus- och hemförsäkringar)

 

Arbetslöshetsersättning: I stället för A-kassa, ingår i medlemskapet att Polisförbundet genom regler i stadgarna att aktiv medlem som blir arbetslös pga uppsägning eller avsked av arbetsgivaren har ”rätt till ersättning motsvarande vad medlemskap i erkänd arbetslöshetskassa skulle inneburit om inte förbundsstyrelsen beslutar annat”.

 

Medlemskap i A-kassa, kostar annars ca 100-150:- /månad. Någon kanske tycker att det verkar onödigt för en polis, att ha A-kassa, man bedömer risken att bli avskedad eller uppsagd som liten. Men det förekommer trots allt att poliser blir avskedade – vårt anställningsskydd är svagare än andra yrkens beroende på kravet på oförvitlighet, vilket fastställts upprepade gånger i Arbetsdomstolen.

 

Skall polisernas åsikter höras?

 

Polisförbundet driver både sin hemsida och Polistidningen centralt för att göra polisernas åsikter hörda i samhällsdebatten. Dessutom ställer förbundet upp i olika sammanhang allt från Almedalen till Folk och Försvar för att påverka politiker och opinion. I Stockholm har vi vår egen hemsida, Blåljus.nu. Det är inte gratis, men vi bedömer att det är värt det.

 

Behöver en Polis rättsskydd – Poliser gör väl aldrig fel?

Polisförbundets rättsskydd, är uppdelat på rättshjälpen, som ersätter offentlig försvarare när en medlem ”ställs till ansvar för sin fackliga verksamhet eller för åtgärd eller underlåtenhet i tjänsten” och rättslig hjälp ingår i medlemsavgiften. Offentliga försvarare väljs oftast bland lämpliga advokater på orten. (Du vet väl att man om man blir dömd, får bekosta sin offentliga försvare själv, om man har en inkomst över ca

260 000:-/år)

 

När det gäller den rättsliga hjälpen kan den ges antingen av fackliga företrädare, ombudsman, eller efter särskilt beslut, av LO-TCO Rättsskydd, som är Sveriges största juridiska byrå och experter på arbetsrätt och försäkringsrätt kopplad till arbetslivet. Där arbetar 55 jurister. Polisförbundet har de senaste åren varit det fackförbund som fått överlägset mest i ersättning och skadestånd per medlem genom att anlita dessa jurister. Polisförbundet fick ut närmare 3,75 miljoner till sina medlemmar år 2018, i skadestånd och ersättningar. 

– Polisförbundet är bra på att anmäla arbetsskador, att driva sina ärenden och ta strid för sina medlemmar. Det är god medlemsvård, konstaterar Dan Holke, chefsjurist på LO-TCO rättsskydd.

 

Det kan även ses som ett mått på hur ovillig vår arbetsgivare är att ge sina anställda poliser den ersättning de har rätt till. Och kom ihåg, om du själv inte behövt använda det juridiska stödet, har du bidragit till att en kollega fått det.

 

Men pengar är inte allt. Polisförbundet har även 2011 genom två domar i Arbetsdomstolen, fått fastslaget att poliser har rätt att engagera sig politiskt och har samma grundlagsskyddade yttrandefrihet inom lagens råmärken som övriga medborgare. Genom åren har flera ärenden drivits med framgång som klarlagt gränserna för polisers anställningsskydd. Det är som sagt svagare för poliser, då det enligt AD:s praxis ställs högre krav på polisers oförvitlighet än på andra anställda.

 

Fackliga företrädare fungerar även som stöd och bollplank för poliser som inte är misstänkta för brott i tjänsten men ändå ifrågasätts eller utsätts för arbetsrättsliga bedömningar. Arbetsgivaren har en sträng inställning till vad som kan kallas misskötsamhet eller tjänsteförseelser, de kan leda till varning, löneavdrag eller rent av till avsked. En medlem som hamnar i den processen, kan ha stort behov av stöd och rådgivning. Många gånger kan det upplevas som att man står ytterst ensam och utsatt när man blir ifrågasatt. Då finns facket för medlemmen. Hela den fackliga organisationen från arbetsplatsombudet, över föreningen och förbundsområdet till förbundsstyrelsen med kansliet som har ombudsmän som är experter på olika ämnesområden från arbetsrätt till arbetsmiljö och arbetsskador, är till för medlemmen.

 

Arbetsgivaren ser väl till att polisers arbetsmiljö är bra?

 

Genom åren har Polisförbundet kämpat för fri uniform, skyddsutrustning, säkra radiosystem och fordon för att ge några exempel. Bara under senaste året har skyddsorganisationen drivit fram hörselskydd för poliser som arbetar i bullerutsatta miljöer och personliga laserglasögon för poliser i yttre tjänst. Ensamarbete, arbetsförhållanden och logi vid kommenderingar och den psykosociala arbetsmiljön, är andra frågor som drivs. Det har aldrig gått av sig själv, utan alltid varit en kamp, ibland med hot från Arbetsmiljöverket som påtryckning. God arbetsmiljö kostar pengar och utan de insatser skyddsombuden gjort skulle situationen för våra medlemmar ha varit mycket sämre. När arbetslivet närmar sig slutet, finns även en större möjlighet att välja pensionsavgång om orken tryter, då Polisförbundet har ett av marknadens bästa pensionsavtal med Kåpan Extra som grädde på moset.

 

Men jag är medlem men tycker att Polisförbundet inte lyckas…

 

Det är lätt att uppfatta, att det i olika frågor inte blivit som Polisförbundet och dess medlemmar vill. Det kan gälla semesteravtal, lönenivåer, lönefördelning eller arbetstidsavtal till exempel. Problemet är att vid förhandlingar i frågor som kräver komplexa avtal, blir det ett köpande och säljande. Och det är vad som är politiskt, praktiskt, pragmatiskt och ekonomiskt möjligt som styr utfallet. Det kan finnas mål på lång sikt som krockar med mål på kort sikt. Arbetsgivaren har en lagenlig rätt att leda och fördela arbetet. Efter förhandling eller samverkan, är det arbetsgivaren som bestämmer, inte facket, enligt Medbestämmandelagen.

 

Men när man känner sig missnöjd över ett otillräckligt avtalsresultat (det kan man göra även som fackligt engagerad) bör man tänka efter; -Hade resultatet blivit bättre med ett svagare fack? Om facket inte haft det inflytande som det ändå har, hur hade resultatet i så fall sett ut?

 

Både på kort sikt, men framför allt när trendlinjerna dras ut, är ett starkt polisfack den enda kraften som arbetar för att polisernas arbetsförhållanden och villkor skall förbättras. Därför behöver Polisförbundet alla poliser som medlemmar. Som medlem har man även rätt att klaga på sin fackförening, sina fackliga företrädare, eller engagera sig själv för att göra facket bättre.

 

Vilken status skall Polisen ha i samhället?

 

Idag står tiotusentals kompetenta unga människor i kö för att komma in på Polisutbildningen. (ändå fylls inte alla platser upp) Det har inte alltid varit så, utan det är en konsekvens av den uppvärdering av yrkets status som Polisförbundet målmedvetet drivit allt från 15 000:- NU!-kampanjen till etiska verktyg som de fyra H-na, kakburken och Moralmatchen. Nu driver Förbundet kravet på riktig högskoleutbildning med forskningsanknytning för att öka yrkets status ytterligare. Att ett yrke med de påfrestningar, krav och den utsatthet som polisyrket har, skall ha en ingångslön på ca 25 500 – 26 000:- är så klart otillräckligt. Det finns bara en organisation som arbetar aktivt för en förändring av polisernas löneläge till det bättre. Vilken framgång Polisförbundet har hänger på hur många som är aktiva medlemmar i förbundet.

 

Finns det solidaritet poliser emellan?

 

Ett svar på varför man ska vara med i facket som man kanske inte så ofta hör i dagens individfixerade samhälle är solidaritet. Polisen står på väldigt många plan under ett hårt tryck från omvärlden. Ofta ifrågasatt – utom av dem som räddas och blir hjälpta - men oftast i medierna och som det upplevs även av IU, SU och chefsåklagare. Dessutom under ökande hot från en allt brutalare kriminalitet. För oss är det mer naturligt än för de flesta grupper i samhället att tänka ”en för alla, alla för en”. Det är den goda sidan av kårandan.

 

Så, hur dyrt är det egentligen, för det som man får…

 

Polisförbundet nationellt (inkl arbetslöshetsersättning och försäkring) 375:- (1 januari 2019)

Region Stockholm 28:- och förbundsområdena 30:-

 

433:-/månad, betalar man mer har man valt tilläggsförsäkringar.

 

Inte undra på, att 95% av Sveriges poliser valt att vara medlemmar i den enda fackföreningen bara för poliser. Om Du känner en av de 5% som ännu inte förstått fördelarna med ett starkt Polisförbund, kanske Du kan hänvisa till denna text.

 

Frågor?

www.polisforbundet.se

Eller dina lokala fackliga företrädare, eller oss på region Stockholm

 

Tommy Hansson


PS; Noterar att jag inte har tagit upp Polisförbundets förmånsprogram, med möjligheter till allt från lån till pensionsrådgivning. Benify heter det, och ingår också i medlemsavgiften. DS

Gilla sidan:


 


Tidningen POLISEN


Brandfacket
Dela
sidan:
Polisfacklig historik i Stockholms stad 1890-1994