Nättidningen som belyser polisernas vardag.
Blåljus - Logotype
Publicerat 2018-05-22 15:20

Ytterligare en polishögskola krävs

Polismyndigheten och Rikspolischef Anders Thornberg har lämnat en redovisning till regeringen som listar vad som kan få Polisen att växa som tänkt till 2024. Högre löner, fler polishögskolor, bättre rekryteringssystem är några av förslagen. Dessutom måste polisen intensifiera insatserna för att behålla, växla och utveckla befintliga medarbetares kompetens.


"Ytterligare ett lärosäte för polisutbildningen, utökad distansutbildning och konkurrenskraftiga arbetsvillkor. Det är några av de åtgärder som Polismyndigheten anser behövs för att klara det framtida kompetensbehovet.

 

Förslagen presenteras i den redovisning av prioriterade insatser på kompetensförsörjningsområdet som Polismyndigheten idag överlämnar till regeringen. Det krävs flera åtgärder för att säkra kompetensförsörjningen kommande år. Bland annat ska myndigheten arbeta med att utöka antalet platser på polisutbildningen, rekrytera specialistkompetenser och arbeta för konkurrenskraftiga lönenivåer. Förstärkta insatser för att vara en attraktiv arbetsplats för befintliga medarbetare är också centralt.

 

– Vi planerar för att bli 10 000 fler på sex år vilket innebär att vi behöver rekrytera cirka 20 000 medarbetare. Vi måste också intensifiera insatserna för att behålla, växla och utveckla befintliga medarbetares kompetens. Till det kommer utökade behov av resurser för att förbättra medarbetarnas säkerhet och arbetsvillkor. I redovisningen till regeringen beskriver vi hur det ska gå till, säger rikspolischef Anders Thornberg.

 

Förutom ett femte lärosäte och utökad distansutbildningen föreslår Polismyndigheten även att personer med specialistkunskaper ska kunna genomgå en polisutbildning.

 

– Polisutbildningen för specialister riktar sig till yrkesgrupper som för att kunna utföra sitt uppdrag inom polisen behöver såväl sin specifika specialistkompetens som poliskompetens. För närvarande pågår redan ett sådant rekryteringsarbete för att rekrytera medarbetare till nationella insatsstyrkan och nationella bombskyddet, säger Anders Thornberg.

 

Arbetet med att säkerställa kompetens sker löpande inom alla nivåer inom organisationen. Initialt ligger dock fokus på verksamheten i lokalpolisområdena och att förstärka ingripande- och utredningsverksamheten. Även myndighetens förmåga att utreda IT-relaterade brott och ge service till medborgarna ska prioriteras.

 

– Vi planerar för den största rekryteringen i myndighetens historia och det innebär stora utmaningar. Tillgången till rätt kompetens, myndighetens förmåga att ta emot nya medarbetare och förmågan att omsätta kompetensen i medborgarnytta är, tillsammans med tilldelade budgetmedel, avgörande för i vilken takt Polismyndigheten kan nå målet om 10 000 fler medarbetare år 2024.

 

– Avgörande är också Totalförsvarets rekryteringsmyndighets och lärosätenas förmåga att svara mot behoven genom en effektiv antagningsprocess och tillräckligt många utbildningsplatser, säger Thornberg. Polismyndigheten kan inte ensidigt säkerställa rätt antal poliser utan vi måste ta ett gemensamt ansvar.

 

Inriktningen för kompetensförsörjning är en del av det uppdrag som Polismyndigheten fick av regeringen förra året gällande åtgärder på kompetensförsörjningsområdet. Förutom att fram en inriktning för kompetensförsörjning fick myndigheten i uppdrag att titta på hur polisen ska öka kapaciteten i antagningsprocessen, förutsättningar för nya lärosäten och möjlighet till utökad distansutbildning. Myndigheten fick också i uppdrag att genomföra en rekryteringskampanj.

 

Samtliga delar av uppdraget redovisas till regeringen i dag förutom den del som avser ökad kapacitet i antagningsprocessen som redovisades till regeringen i november 2017."

 

Polismyndigheten föreslår att förutom den nya polishögskolan i Malmö, ska ytterligare en PHS startas upp i västra Sverige. Det kommer dock att kräva stora investeringar, noterar myndigheten. I en särskild bilaga beskrivs de stora svårigheterna att fylla de befintliga 800 platserna per termin, och vilka åtgärder som vidtas för att populärisera och effektivisera rekryteringen. Till sist, finns en skrivelse om polismyndighetens kompetensförsörjning. I den finns ett avsnitt om polislöner.

 

"Lönebildningen är avgörande för att myndigheten ska kunna motivera, utveckla och behålla befintliga medarbetare med den kompetens som verksamheten kräver. Polismyndigheten behöver också kunna erbjuda konkurrenskraftiga lönenivåer för att attrahera och rekrytera nya medarbetare.

 

De senaste åren har en uppvärdering av polisyrket varit ett särskilt fokus förutformning av lönesatsningar. Med hänvisning till detta har myndigheten vidtagit lönestrukturella förändringar såsom höjda begynnelselöner för polisassistenter och särskilda lönesatsningar på poliser med sex års anställningstid, inom ramen för individuell lönesättning. Särskilda satsningar har även genomförts för dem som arbetar i och mot de särskilt utsatta områdena.

 

Polismyndigheten och Polisförbundet har nyligen träffat en uppgörelse för avtalsperioden 2017-2020 i vilken parterna är överens om att arbetet med att uppvärdera polisyrket behöver fortsätta. Parterna har som gemensam målbild i uppgörelsen att löneökningstakten för poliser aggregerat ska ligga väl över det så kallade ”märket” på arbetsmarknaden, och att den effekt parterna vill uppnå med denna målbild är att Polismyndighetens framtida kompetensförsörjning av poliser säkras."


Tommy Hansson

Gilla sidan:
Dela
sidan:
Polisfacklig historik i Stockholms stad 1890-1994