Publicerat 2019-05-16 10:50

TCO antar program för rimliga pensionsvillkor

Efterhand som vi lever allt längre, räcker avsättningarna till pension allt sämre till de år som pensionär som de ska finansiera. När avsättningarna till den Allmänna pensionen inte ökar, måste vi antingen jobba längre eller finna en annan finansiering, konstaterar TCO.  

I TCO:s pensionspolitiska program beskrivs de utmaningar som pensionssystemet står inför och TCO:s förslag till lösningar.

 

När dagens pensionssystem sjösattes för tjugo år sedan var ambitionen att det skulle vara hållbart över tid. Det nya systemet med inkomst- och premiepension skulle ge minst lika hög pension som det tidigare systemet med folkpension och ATP hade gjort, alltså minst 60 procent av tidigare lön.

 

Befolkningens förväntade livslängd har sedan dess ökat i betydligt snabbare takt än vad tidigare prognoser visat och kommer sannolikt fortsätta öka. Det betyder att pensionerna måste räcka under längre tid och att pensionsnivån, det som pensionären får utbetalat varje månad, blir lägre.

 

För drygt tio år sedan kom de första tecknen på att det skulle bli svårt att nå upp till målnivån på 60 procent av slutlönen och därefter har nivån sjunkit så att personer födda 1950 i genomsnitt får mindre än 50 procent. Pensionsmyndighetens framskrivningar för kommande årskullar visar att pensionsnivåerna kan förväntas fortsätta sjunka, om den faktiska pensionsåldern eller avgiftsnivån inte höjs.

 

Tjänstepensionen riskerar med den nuvarande utvecklingen, att i allt större utsträckning bli avgörande för pensionärernas försörjning. Andelen pensionärer med inkomster under gränsen för fattigdom riskerar att öka. För att även kommande generationer ska få en allmän pension som i förhållande till slutlön motsvarar vad som avsågs när pensionssystemet sjösattes, krävs en kombination av längre arbetsliv och högre avgifter till pensionssystemet.

 

Att enligt pensionsgruppens modell införa riktålder och automatisk uppräkning av pensionsåldern är problematiskt för många grupper på arbetsmarknaden. I diskussionen om att orka arbeta efter 65 år framhålls ofta en fysiskt påfrestande arbetsmiljö som ett hinder.

Men arbetsmiljön i många tjänstemannayrken utmärks minst lika ofta av psykiska påfrestningar, som exempelvis stress och hög anspänning, en kombination av höga krav och låg kontroll i arbetet. Bland tjänstemän är psykisk ohälsa den främsta sjukskrivningsorsaken för både män och kvinnor.

 

Några förslag från pensionsprogrammet:

  • Om vi ska kunna jobba längre krävs en hållbar arbetsmiljö. Ett förlängt arbetsliv förutsätter att alla anställda, oavsett förutsättningar, ges reella möjligheter att kunna och orka arbeta längre. Det är därför mycket viktigt att sådana beslut medför satsningar på förbättrad arbetsmiljö och flexibilitet i arbetet.
  • Det behöver dessutom finnas goda möjligheter till kompetensutveckling och omställning under hela arbetslivet. Behoven av utbildning, vidareutbildning och möjligheter till omställning ökar på arbetsmarknaden. Samtidigt ligger pensionsrätten för studier på en så låg nivå att dessa riskerar sänka framtida pension.

    Pensionsrätten för eftergymnasiala studier bör därför höjas. Detta kan ske antingen genom högre avsättning som andel av bidragsdelen, genom studiepremier eller genom kompletterande avsättningar.
  • Det räcker inte med bara höjda pensionsåldrar. TCO föreslår därför att avgiften till den allmänna pensionen höjs till den nivå som det från början avsågs, 18,5 procent av lönen. En sådan höjning skulle öka inbetalningarna till det allmänna pensionssystemet med 7 procent och pensionsnivån i motsvarande grad.
Blåljus håller med om det mesta i det pensionspolitiska programmet. Om den Allmänna pensionen tillåts urholkas ställs mycket stora krav på arbetsmarknadens parter att kompensera genom tjänstepension. Eller på den enskilde att spara själv. Men då finns det alltid de som inte omfattas eller lyckas spara, och de riskerar att få en väldigt låg levnadsstandard som pensionär. Och att höja tjänstepensionen kostar i avtal, vilket vi i Polisförbundet fått erfara. När vi ville ge poliserna en bättre pension genom Kåpan Extra, innebar det längre arbetstid för främst skiftestjänstgörande poliser. Ett pris som drabbade vissa värre än andra, men definitivt inte bidragit till att göra den yttre (skiftes)tjänsten mer attraktiv.
 
En annan fråga som blir allt viktigare nu när pensionsåldrarna ska höjas i stället för att öka pensionsavsättningarna, är möjligheten till delpensionslösningar på äldre dagar. Poliser som är över 61 år gamla kan idag ansöka om delpension enligt pa 16 avd II och Delpensionsavtalet. Men det är Arbetsgivaren som beslutar.
 
I framtiden (för de som är födda 1988 och senare pa 16 avd I) kan den enskilde få större makt genom s k flexpension. Men till de åldersgrupperna kommer till mogen ålder, vore det inte fel att genom avtal ge fler möjlighet till större självbestämmande beträffande delpensionslösningar.
Tommy Hansson
Gilla sidan:
TIPSA FRAGA

wwwpolisforbundet.seLänk till Polistidningen


Polisveteran
Polisveteranerna i Stockholms län


Dela
sidan:
Polisfacklig historik i Stockholms stad 1890-1994