Publicerat 2015-10-20 12:00

Stämningen bland poliserna i City

Det kom ett brev från Sveriges största utryckningsenhet, Lopo Norrmalm i Stockholm City där turlagen enats om en text som beskriver stämningen på arbetsplatsen. Brevet är skickat bl a  till de högsta cheferna inom polisen och inom polisfacket, både nationellt och regionalt. Blåljus publicerar det i formen av en insändare.

UPPDATERAD MED RPC SVAR NEDAN...

 

"Det här brevet kommer ifrån poliserna som arbetar i yttre tjänst på Sveriges största utryckningsenhet, Lokalpolisområde Norrmalm.

 

Vi skriver det här brevet för att informera er om det stora missnöje som råder, att säga att det bubblar bland oss skulle nog kunna betecknas som en underdrift. Man skulle snarare kunna beskriva det som att det kokar, med stor risk för att det kokar över. Vi har helt enkelt fått nog och nedan vill vi beskriva anledningarna.

 

Till att börja med vill vi dock påpeka att vi är mycket stolta över att vara utryckningspoliser, vi känner stolthet och lojalitet mot det uppdrag vi fått av vår uppdragsgivare – det svenska folket. Lika stolta och lojala som vi är mot uppdragsgivaren, lika missnöjda och arga är vi på den behandling vi utsätts för av vår arbetsgivare. Det handlar framförallt om vår arbetsmiljö, om bristen på relevanta utbildningar och om skälig lön.


Denna behandling har nu nått ”all-time-low”, och det mitt under den största omorganisationen svensk polis någonsin genomgått. Vikten av att då ha med sig medarbetarna torde vara uppenbar.

 

Beträffande vår arbetsmiljö och främst arbetsbelastningen, är det oerhört beklämmande att det dokument som reglerar vår minibemanning inte har ändrats på flera år. Under dessa år har befolkningen i Stockholm ökat, och denna ökning påverkar självklart vår arbetsbelastning negativt. Vem som helst kan förstå att det får konsekvenser när samma antal poliser ska göra betydligt mer!

 

Konsekvenserna är förödande. Personalen hinner inte äta, hinner ibland inte gå på toaletten. Det blir ofta övertid och detta gör att man inte kan planera sin tid utanför jobbet.

 

Förutom att samma antal poliser fått en ökad arbetsbelastning, har även nya arbetsuppgifter tillkommit efter omorganisationen. Detta då olika enheter läggs ner och dess arbetsuppgifter trycks ut i linjeverksamheten. Vi ska således inte bara göra mer, utan även utföra nya arbetsuppgifter. Är det säkerställt att vi har relevant utbildning för de nya arbetsuppgifterna?

Det fallerar redan vad gäller utbildningar för att hantera befintligt uppdrag.

 

När det kommer till lön handlar missnöjet och ilskan om flera olika saker. Det handlar om överenskommelser som inte hållits, om upplevelsen av en medveten lönedumpningsstrategi från arbetsgivaren, om att en nyanställd kan ha högre lön än en som arbetat i sex år och om att en polisassistent med sju års anställning idag tjänar mindre (ca 25000kr) än motsvarande polisassistent gjorde 2010 med sex års anställning (ca 28000kr). De två sistnämnda sakerna är i alla delar oerhört ologiskt och skapar en enorm frustration. En frustration som kommer att få konsekvenser.

 

Sommaren 2014 träffades en överenskommelse om lägstalön på 24 500 kronor samt att den 1 oktober 2015 nå 25000 kronor. Utfallet av detta är nu allmänt känt. Som vi fått förklarat för oss lovade du, Dan Eliasson, att överenskommelsen om 24 500 kr skulle fortsätta att gälla även efter att du tog över som Rikspolischef. Vad var det som hände? Hur förklarar ni att genomsnittslönen nationellt för nyblivna polisassistenter sommaren 2015 ligger runt 130 kronor under avtalade 24 500 kronor?  Det kan knappast vara en slump att det fallit ut på det sättet. Tankarna går direkt till att det bedrivs en medveten strategi för att genomföra en lönedumpning. Vad är nästa steg i december 2015 när nästa grupp av aspiranter ska bli lönesatta? Dumpa lönen än mer?

 

Vidare undrar vi varför poliser utifrån landet, som erbjuds tjänst i Stockholm inte får sin lön justerad? Lönen ute i landet är ofta lägre, vilket genast leder till orättvisa i arbetsgrupperna. Hur motiverar ni att poliser som jobbat lika länge och utför ett likvärdigt arbete kan ha så skilda löner? Om löneskillnaderna utjämnas kommer detta att ske på bekostnad av övriga medarbetares lönehöjningar.

 

Vi efterfrågar inte att vara löneledande, vi efterfrågar en skälig lön!

 

Vi har nu gett er bakgrundsinformation om rådande missnöje. Sommaren 2014 gick merparten av Sveriges poliser i yttre tjänst samman pga. av den frustration som förelåg. Vi ställde oss på gator och torg, vi var tillgängliga för allmänheten. Vi vet att frustrationen idag är betydligt större än den var då, vad den leder till är ännu oklart!

 

Vi vet också att vi har allmänheten med oss, undersökningar visar att 90 % tycker att vi har för låg lön. Vi vill att ni åtminstone lyssnar till våra representanter från Polisförbundet. Det är inte för sent att ställa saker och ting till rätta, om viljan finns.

 

Ni är ytterst ansvariga för oss och vi ber er om en ärlig rannsakning av hur ni behandlar oss vanliga poliser. Det är vi som tjänar sämst, jobbar natt som dag, med risk för liv och hälsa, offrar tid med nära och kära och är ansiktet utåt mot allmänheten. Det är vi som kommer när man ringer 112.

 

Vilken polis vill ni ha när ni ringer 112? Vad är den polisen värd?

 

Poliserna på Sveriges största utryckningsenhet!

Team 1, Team 3, Team 5, Team 7 (c:a 180 poliser)"

 

Vår egen tidning, Polistidningen har talat med en av de många poliserna som står bakom brevet, som förklarar att det är lojaliteten mot allmänheten som gör att poliserna i city hållit ut hittills.  De berättar även att Regionpolischef Ulf Johansson svarade direkt klockan tolv på natten  då brevet nådde honom, lokalpolisområdeschef Towe Skjöld har varit med på flera utsättningar under måndagen och tisdagen och det ryktas om att Rikspolischefen, Dan Eliasson ska komma och åka radiobil.

 

Det tyder på att brevet kan ha tagits på allvar från arbetsgivarens sida.
– Men det återstår att se om det blir några förändringar, avslutar polisen som intervjuas i polistidningen...


Rikspolischefen har svarat på brevet i en utförlig skrivning på Intrapolis som Blåljus väljer att publicera i sin helhet:


"Hej!

 

Tack för ett bra och viktigt brev. Jag vill börja med att säga att jag och övriga adressater av brevet delar era uppfattningar i många frågor. Mycket av det ni pekar på är just de frågor som ligger till grund för det reformarbete som nu pågår i Polismyndigheten.

 

Men, låt oss ta era frågor var för sig. Jag ska försöka vara så tydlig som möjligt. För jag tror att det är bra i sådana här sammanhang. Jag misstänker dessutom att fler arbetskamrater än ni på Norrmalm kommer att läsa detta svar.

 

När det gäller lön så vet ni att det pågår en lönerevision och att samtal/förhandlingar pågår med Polisförbundet. Från arbetsgivarens sida vill vi satsa särskilt på de som jobbar i yttre tjänst i lokalpolisområden, just den grupp Ni tillhör. Det är en särskild och prioriterad satsning från arbetsgivaren i årets lönerevision. Vi tycker att det rimmar väl med intentionerna i reformen, dvs. närmare medborgarna och mer tillgängliga. Personligen tycker jag också att den del av våra arbetskamrater som jobbar under svåra förhållanden i våra utsatta områden inte bara förtjänar samhällets stora uppskattning, utan också en bättre lön än de har idag. Här tycker jag inte att arbetsgivare och arbetstagarorganisationer har nått hela vägen fram i tidigare lönerörelser. Vi vill bidra med att justera detta, med början i denna revision.

 

I detta sammanhang vill jag återigen nämna lönerna för de lägst betalda poliserna. Som ni vet gjordes i förra lönerevisionen en särskild satsning på denna grupp. Övriga poliser fick avstå en del av sin höjning för att de lägst betalda och de nyanställda skulle få 24 500 kr. I somras lönesatte vi de nya polisassistenterna på en snittlön som nästan nådde upp till samma summa. Detta utan att övriga poliser behöver avstå från löneförhöjning. Vi har alltså i nya myndigheten höjt snittnivån för inträde i Polismyndigheten med nästan 3 000 kr utanför lönerevisionen. Detta är en kraftig satsning från arbetsgivaren och om ni frågar runt i Myndighetssverige tror jag inte att ni hittar många motsvarigheter under senare år. Som en konsekvens av detta har en del av er som jobbat några år hamnat i paritet med nyanställda, i några fall till och med lägre än nyanställda. Det var vi medvetna om och det ska vi försöka justera. Men det är ett långsiktigt arbete där vi kanske inte kommer att nå hela vägen i denna lönerevision. Riktningen om vart vi vill och är på väg är dock tydlig.

 

Här vill jag också kommentera påståenden om att jag lovat 24 500 kronor för framtiden. Det stämmer inte. Alla som är insatta i lönerevision vet att det inte går att göra denna typ av utfästelser utanför revisionstillfällena. Här måste det finnas någon form av missförstånd eller så har jag vid något tillfälle uttryckt mig oförsiktigt, i så fall ber jag om ursäkt för det. Men det som gäller kan i grunden inte missförstås. Det framgår tydligt i löneavtalet från augusti 2014 att det handlade om en engångssatsning, eftersom Rikspolisstyrelsen upphörde som lokal part utan behörighet att sluta ett lokalt kollektivavtal från sista december 2014.

 

När det gäller belastning så tror jag att alla aktörer, inklusive alla i ledningen, denna och tidigare regeringar och en enig riksdag, delar er analys. Det är bristen på poliser i yttre tjänst som är en av orsakerna till den ombildning vi nu genomför. Därför pågår nu ett omfattande arbete för att flytta resurser från regions- och områdesnivåerna till lokalpolisområdesnivå. I en del regioner kommer inte detta att synas så tydligt innan vi gått in i det vi kallar nyläge 2. På andra områden märks det redan nu. I exempelvis Stockholm har spaningen mot narkotika delvis flyttats till lokalpolisområdena och jag vet att även visst arbete mot bostadsinbrott som tidigare sköttes på polisområdet numera utgår från lokalpolisområdet.

 

Det faktum att region Stockholm går från 9 polismästardistrikt och ett 40-tal närpolisområden till att organisera sig i fyra polisområden och 18 mer bärkraftiga lokalpolisområden gör också att jag känner mig trygg i att den operativa slagkraften avsevärt kommer att förbättras.

 

En annan fråga som behöver diskuteras är arbetstidens förläggning. Klas Johansson, regionpolischef i Norr, har i uppdrag att titta på denna fråga. Detta samtal måste ske i stor öppenhet med stor inblandning av de medarbetare som berörs. Vi måste tillsammans arbeta fram hur våra arbetade timmar gör bäst nytta. Samtidigt måste vi komma ihåg att vi blivit betydligt fler poliser under de senaste tio åren. Från nivåer på ca 16 000 poliser till dagens nivå på cirka 20 000. Det hindrar inte att vi kan och bör bli fler, i samklang med vårt samhälles utveckling.

 

När det gäller utbildning så förstår jag er oro. Uppdraget på ett lokalpolisområde är många gånger bredare än det uppdrag många haft tidigare då man ibland kunnat specialisera sig på ett särskilt område, exempelvis narkotika eller trafik. Här måste var och en föra ett samtal med sin chef om de utbildningsbehov som behöver tillgodoses. Vi måste alla vara trygga i våra roller för att kunna göra ett bra jobb.

 

Det här var i korthet några reflektioner med anledning av ert brev. Jag ska försöka komma förbi i veckan för att diskutera nämnda frågor vidare. Jag vet att Towe Wisell Skjöld (chef för Norrmalmspolisen) har medverkat i många utsättningar de senaste dagarna för att diskutera löner och arbetsvillkor. Den typen av ledarskap gillar jag.

 

Bästa hälsningar,

Dan Eliasson"

 

Blåljus kommer att kommentera arbetsgivarens lönepolitik i annat sammanhang.

 

Lena Nitz kommenterar i Polistidningen, att hon har full förståelse för polisernas synpunkter, det ser lika illa ut på många platser i Sverige. – Vi har en stolt och lojal poliskår som går på knäna men polismyndighetens ledning tar det inte på allvar. De vet, ändå agerar de inte. Det tror jag kan få allvarliga följder för omorganisationens resultat och för hur många som väljer att faktiskt stanna i yrket, säger hon till Polistidningen. DN uppmärksammar missnöjet, liksom Ekonyheterna.

 

och

 


Tommy Hansson

Gilla sidan:
TIPSA FRAGAwwwpolisforbundet.seLänk till Polistidningen


Krimkassan


Polisveteran
Polisveteranerna i Stockholms län


Dela
sidan:
Polisfacklig historik i Stockholms stad 1890-1994