Nättidningen som belyser polisernas vardag.
Blåljus - Logotype
Publicerat 2014-10-01 10:20

Ny utredning från BRÅ om polisens effektivitet

Varför ledde regeringens satsning inte till fler uppklarade brott?

Regeringen satsade på fler poliser under åren 2006-2010 men trots satsningen klarades inte fler brott upp. Orsakerna till det analyseras i Brås utvärdering som överlämnas till regeringen i dag.


Foto: Lieselotte van der Meijs

Stina Holmberg. Foto: Lieselotte van der Meijs

– På många sätt har utvecklingen varit positiv inom polisens arbetsområden. Brottsligheten i samhället har minskat och tryggheten ökat och det är fler som har förtroende för polisen. Polisen arbetar mer med brottsförebyggande insatser och har därmed också blivit mer synlig, säger Stina Holmberg, enhetschef på Brå.   

Ökade svårigheter att klara upp vardagsbrotten

Brottsuppklaringen har dock inte ökat. Brås slutsats är att det delvis kan förklaras av att förändringar skett som försvårat polisens arbete med att klara upp den stora mängden vardagsbrott. Antalet anmälda brott har ökat samtidigt som fler läggs ner på grund av så kallad förundersökningsbegränsning. Domstolarnas krav på teknisk bevisning uppfattas också ha blivit högre, liksom antalet serviceuppgifter som tidsmässigt konkurrerar med arbetet att klara upp brott. 

 

Men förutsättningarna att klara upp brotten har också försämrats på grund av sådant som polisen själv styr över. Till exempel har de extra resurser, som tillkom till följd av satsningen, inte lagts på arbetet med att klara upp mängdbrott, utan på specialisttjänster av olika slag. Antalet tjänster för att utreda vardagsbrott har inte ökat. Det datasystem (PUST) som polisen införde under  perioden, men som sedan lades ner, gjorde också att det tog längre tid än tidigare att registrera anmälningar och utredningsinsatser.    

Uppklaringen i Sverige är lika bra som i andra europeiska länder

Om man jämför officiell statistik över brottsuppklaring i Sverige med andra länder i Europa framstår Sveriges som påtagligt sämre än övrigas. För att hitta förklaringar till detta har Brå gjort en djupgående studie över sättet att föra brottsstatistik i fem andra länder. Det visar sig då att skillnaderna helt och hållet beror på olikheter i sättet att ta upp och räkna anmälningar och sättet att definiera ett uppklarat brott. Med ett mer rättvisande mått, som Brå tagit fram, avviker inte Sveriges uppklaring från nivån i andra länder. Polisen här klarar alltså inte upp färre brott än polisen i de andra länderna.

Foto: Liselotte van der Meijs

Anna Eksten. Foto: Liselotte van der Meijs

Försöksprojekt visar att uppklaringen kan höjas

Men Brå visar också att uppklaringen kan förbättras med nya arbetssätt. 

– En stor del av brotten går inte att lösa – men det finns en förbättringspotential. Det framkommer i det försöksprojekt som vi drivit tillsammans med polisen på Norrmalm. Förbättringarna uppnåddes genom att poliserna på fältet arbetade i team med utredarna på kontoret. Utredarna blev bättre på att ge feedback och vägledning till patrullerna i det inledande utredningsarbetet på brottsplatsen. Utredarna blev i sin tur bättre genom ett nära samarbete med åklagaren. Andelen uppklarade brott ökade från 38 till 46 procent, säger Anna Eksten, utredare på Brå.

Nyhet från Brå

Polisförbundets kommentar:
Polisen kan se tillbaka på en positiv utveckling 2006-2012. Brottsligheten i stort har minskat, ungdomsbrottsligheten har minskat, medborgarna upplever ökad trygghet och polisen har blivit synligare. Även förtroendet för polisen i stort har ökat.

– Polisen gör en fantastisk insats under de förutsättningar som råder, säger Polisförbundets ordförande Lena Nitz.

BRÅ har granskat huruvida den satsning på 20 000 nya poliser som regeringen gjorde 2006 har gett resultat. Och nej, brottsuppklarningsprocenten blev inte högre. Men det beror på flera saker. Satsningen på nya poliser var i realiteten inte så stor. Och de resurser som sattes in placerades inte optimalt. Väldigt få placerades i ingripandeverksamheten. Och enligt BRÅ har antalet anmälda brott ökat, det finns större krav på teknisk bevisning och poliserna lägger mycket tid läggs på sådant som skulle kunna skötas av andra insatser, t ex sjukvården.


– Det handlar givetvis oerhört mycket om att poliserna måste få möjlighet att arbeta på rätt sätt. Polisyrket måste renodlas, fast på rätt sätt, och arbetet måste organiseras bättre, säger Lena Nitz.


Det har talats mycket om Sveriges dåliga brottsuppklarningsprocent i en internationell jämförelse. Men BRÅ kan nu visa att Sverige löser lika många brott som andra länder. Statistiken blir missvisande för att vi anmäler fler brott, för att poliser i andra länder inte tar upp alla anmälningar och för att Sveriges sätt att räkna brott ger högre anmälningssiffror. Man har också olika definitioner på vilka brott som räknas som uppklarade.

 

– Detta har vi varit inne på länge. Det finns en stor frustration hos landets poliser kring detta, att bli oförtjänt beskyllda för att klara upp färre brott än i princip alla andra länder. I Sverige tar polisen t ex upp en anmälan för att någon sett ett UFO landa på åkern. Att det ska klaras upp är ju osannolikt. Ändå tar man upp en anmälan. Det är klart att då blir statistiken sämre. Jag är mycket nöjd med att BRÅ nu visar att vi haft rätt i detta, säger Polisförbundets ordförande Lena Nitz.
Samtidigt kan polisen givetvis bli bättre.
- Från Polisförbundets sida anser vi att det är oerhört viktigt med mer motiverade medarbetare än idag. Organisationen fungerar inte optimalt. Det krävs ökad delaktighet och medarbetardrivet utvecklingsarbete. Det krävs relevant målstyrning – inte den pinnjakt som ofta lett till att man mäter fel saker. Rätt ledarskap är också oerhört viktigt. Det finns en tyst kultur idag som inte bidrar till en lärande organisation. Och självklart ska man se över yrkesrollen och arbetsformerna. Polisen behöver bli ännu mer professionell. Det är bland annat därför vi driver frågan om forskningsbaserat arbetssätt och högskoleutbildning, säger Lena Nitz.

Läs rapporten Varför gav fler poliser inte ökad personuppklaring länk till annan webbplats(2014:17)länk till annan webbplats

Gilla sidan: