Nättidningen som belyser polisernas vardag.
Blåljus - Logotype
Publicerat 2017-09-13 12:20

Löneväxla till eller från Kåpan Extra

Nu har Polismyndigheten tagit fram information om de nya möjligheterna att växla lön till Kåpan Extra, och vice versa. Det finns en blankett på Intrapolis som tycks enkel att använda. Eventuella val ger effekter på pensionen på olika sätt, vilket Blåljus beskrivit tidigare, samt vi beskrivit i senaste numret av tidningen POLISEN.

Så här beskrivs nyheterna på Intrapolis:

"Enskilda överenskommelser om löneväxling

I de centrala avtalen, Villkorsavtalet och Pensionsavtalet PA 16 samt de lokala avtalen ASA/Polis och Lokalt kollektivavtal om kollektiv avsättning till den kompletterande ålderspensionen (Kåpan Extra), kan man göra en enskild överenskommelse med arbetsgivaren om att löneväxla.

 

Utgångspunkt vid ingående av enskild överenskommelse ska vara verksamhetens krav, myndighetens ekonomiska förutsättningar samt dina önskemål. Det är en möjlighet som arbetsgivaren och du gemensamt förfogar över och är varken en rättighet eller en skyldighet. Möjlighet till enskilda överenskommelser omfattar alla arbetstagare inom Polisen.

 

Följande val finns där det krävs en enskild överenskommelse:

  • Avstå en del av löneökning för att avsätta till Kåpan Extra Valbar.
  • Omvandla avsättningen till Kåpan Extra för att höja lönen, går tidigast att göra efter 1 oktober. SEKOs medlemmar kan göra denna överenskommelse efter 1 november.
  • Omvandla semestertimmar för avsättning till Kåpan Extra Valbar
  • Avstå en del av lönen för att få mer semestertimmar.
  • Minska antal semestertimmar för att få högre lön.

Till hjälp för att göra ovanstående överenskommelse finns denna blankett (länk på Intrapolis). Det kan bara göras en överenskommelse per blankett.

  • Byta ut arbetstidsförkortning 

Du som arbetar heltid och har rätt till arbetstidsförkortning enligt ”tidssnurran” kan avsätta arbetstidsminskningen till Kåpan Extra Valbar. Blankett finns i ASA/Polis, Bilaga B. Läs mer om att byta ut arbetstidsförkortning här ovan.

Läs mer i Enskilda överenskommelser inom Polisen m.m. (Word) på Intrapolis

(löneväxling m.m.)

 

Frågor och svar om löneväxling

Fråga: När kan en enskild överenskommelse om förmånsväxling (villkorsväxling) av avsättningen till Kåpan Extra mot högre lön börja i praktiken?

 

Svar:

 

Eftersom denna möjlighet till enskild överenskommelse är villkorad i kollektivavtal på så sätt att medarbetaren före överenskommelsen ska ha fått ta del av partsgemensam information om villkorsväxlingen, kan denna överenskommelse ännu inte ingås. Den partsgemensamma informationen är ännu inte framtagen av parterna.

 

Fråga: Vem kan ingå en enskild överenskommelse?

Svar: En enskild överenskommelse ingås mellan arbetsgivaren och en medarbetare. Av Arbetsordningen framgår det vem på arbetsgivarsidan som har rätt att ingå enskild överenskommelse. Enligt Arbetsordning för Polismyndigheten  (PDF) Bilaga 5 – Polismyndighetens delegationsordning för personal- och ekonomiadministrativa beslut gäller följande:

 

Löneväxling – Byta ut arbetstidsförkortning

6d) Enskild överenskommelse med arbetstagare enligt ASA/Polis - Befogenhet att träffa eller säga upp enskild överenskommelse med arbetstagare enligt ASA/Polis (5 § 4 mom., 10 § 1 och 2, 14 § 3 och 7 mom. ASA/Polis) - Avdelningschef eller regionpolischef eller den denne utser.

 

Löneväxling - Övriga

5f) Löne- eller anställningsförmåner som inte omfattas av denna delegationsordning eller kollektivavtal - Beslut om sådana skattefria eller skattepliktiga löne- eller anställningsförmåner som inte är uppräknade i denna delegationsordning och som inte heller redan följer av kollektivavtal -

Avdelningschef eller regionpolischef efter samråd med cheferna för HR- och ekonomiavdelningen eller den dessa chefer utser.

 

Fråga: När kan en enskild överenskommelse ingås och när kan den börja tillämpas?

Svar:

Enskild överenskommelse som påverkar bruttolönen bör normalt ske i samband med det lönesättande samtalet, det vill säga vid lönerevision. Enskild överenskommelse kan också träffas vid nyanställning eller då medarbetaren får så förändrade arbetsuppgifter att det genererar en ny högre lön.

 

Enskild överenskommelse som innebär att medarbetaren vill omvandla avsättningen till Kåpan Extra för att få högre lön bör normalt ske till nästa löneutbetalning.

 

Enskild överenskommelse som påverkar semesterns längd kan endast gälla kalenderårsvis och kan börja tillämpas från den 1 januari ett visst år.

 

Fråga: Avstå lön för avsättning till Kåpan Extra Valbar. Hur räknas det?

 

Svar:

 

En medarbetare har en månadslön på 34.230 kronor. Vid det lönesättande samtalet kommer arbetsgivaren och medarbetaren överens om en löneförhöjning med 1.500 kronor. De kommer överens om att 500 kronor av löneförhöjningen ska avstås för insättning till Kåpan Extra Valbar.

Månadslönen efter lönehöjningen blir 35.730 kronor

Avsättning görs till Kåpan Extra Valbar 500 kronor

 

Ny månadslön blir 35.230 kronor

 

Fråga: Avstå semester för avsättning till Kåpan Extra Valbar. Hur räknas det?

Svar:

 

En medarbetare har en månadslön på 34.230 kronor och 280 semestertimmar, kommer överens med sin arbetsgivare om att avstå 80 semestertimmar för att löpande sättas in till Kåpan Extra Valbar. Antalet timmar måste vara jämt delbart med 8 timmar som är lika med 1 semesterdag. Värdet av en semestertimma är 0,63625% för Saco och 0,63025% för övriga.

Exempel: 0,63625% x 34.230 kronor x 80 timmar delat med 12 månader = 1.451:92 kronor. Den enskilda överenskommelsen innebär att 1.452 kronor avsätts till Kåpan Extra Valbar varje månad. Arbetstagaren kommer att ha 200 semestertimmar att ta ut i semesterledighet under året.

 

Fråga: Avstå lön för fler semestertimmar och vice versa. Hur räknas det?

Svar:

 

1) En medarbetare har en månadslön på 34.230 kronor och 280 semestertimmar kommer överens med sin arbetsgivare om att avstå 80 semestertimmar  för löpande löneförhöjning. Antalet timmar måste vara jämt delbart med 8 timmar som är lika med 1 semesterdag.

Exempel: 0,63625% x 34.230 kronor  x 80 timmar delat med 12 månader = 1.451,92 kronor. Den enskilda överenskommelsen innebär att månadslönen höjs med 1.452 kronor. Medarbetaren kommer att ha 200 semestertimmar att ta ut i semesterledighet under året.

2) En medarbetare har en månadslön på 34.230 kronor och 280 semestertimmar kommer överens med sin arbetsgivare om att avstå lön för att öka antalet semestertimmar med 24. Ny årssemester blir 304 timmar. Antalet timmar måste vara jämt delbart med 8 timmar som är lika med 1 semesterdag.

Exempel: 0,63625% x 34.230 kronor x 24 timmar delat med 12 månader = 435,58 kronor. Den enskilda överenskommelsen innebär att månadslönen sänks med 436 kronor. Medarbetaren kommer att ha 304 semestertimmar att ta ut i semesterledighet under året.

 

Fråga: Hur påverkas min sjukpenning och föräldrapenning av den enskilda överenskommelsen?

 

Svar:

 

En enskild överenskommelse där bruttolönen påverkas innebär också att den enskilda överenskommelsens nya bruttolön även påverkar underlag för beräkning av sjukpenning och föräldrapenning.

 

Fråga: Hur påverkas de kollektivavtalade förmånerna av den enskilda överenskommelsen?

Svar:

 

En enskild överenskommelse som påverkar bruttolönen påverkar även kollektivavtalade förmåner, som exempelvis sjuklön, semesterlön, kollektiv avsättning till Kåpan Extra och övertidsersättning eftersom dessa förmåner räknas på lönen efter avdraget/tillägget.

 

Fråga: Hur påverkas min pension av den enskilda överenskommelsen?

Svar: 

 

Du får vända dig till Statens tjänstepensionsverk

(extern länk) för att ställa frågor om hur den enskilda överenskommelsen påverkar dig"

 

Frågor kan med fördel ställas till arbetsgivaren, eller kan du utbilda dig själv genom att läsa om pension på exempelvis SPV eller minpension.se. Blåljus påminner på förekommen anledning om våra pensionsinformationsmöten som kommer att hållas för medlemmar i förbundsregion Stockholm den 18 och 19 oktober.

 

För att hitta arbetsgivarens information, blanketter, interna länkar osv, på Intrapolis, gå via Min anställning, tjänstepension och sök på aktuell rubrik.

 

Tommy Hansson

Gilla sidan:
Dela
sidan:
Polisfacklig historik i Stockholms stad 1890-1994