Publicerat 2018-08-16 13:10

Lättare för polisen att kameraövervaka

Nu kommer utredningen som Regeringen beställt som innebär att polisen inte behöver fråga om lov varje gång en kamera skall sättas upp i ett brottsutsatt område. Polisen anses nu har kompetens att väga behovet mot de boendes och vistandes integritetskrav...

 

Utredningen föreslår bland annat följande:

  • Dagens tillståndsplikt för kamerabevakning tas bort för Polismyndigheten, Kustbevakningen, Säkerhetspolisen och Tullverket.
  • I syfte att bibehålla ett starkt integritetskydd får myndigheterna även fortsättningsvis kamerabevaka endast om intresset av bevakning väger tyngre än den enskildes intresse av att inte bli bevakad.
  • En sådan intresseavvägning ska göras av myndigheterna själva.
  • Om en myndighet inte gör en intresseavvägning kan den bland annat drabbas av en sanktionsavgift.

En huvuduppgift har varit att göra en kartläggning av behovet av förenklade regler vid kamerabevakning i brottsbekämpningen. Kartläggningen visar att tillståndsplikten medför negativa effekter för den brottsbekämpande verksamheten. Samtidigt har behovet av kamerabevakning ökat, bland annat till följd av terrorhot och som en konsekvens av kriminalitet och otrygghet i utsatta områden. Utredningen konstaterar att det numera finns ett långtgående integritetsskydd oberoende av en tillståndsplikt, särskilt genom den nya dataskyddsregleringen.

 

 

Förslagen förväntas medföra positiva effekter för brottsbekämpningen, vilket i förlängningen gynnar samhället i stort, enligt regeringen.


Enligt TT är moderaterna kritiska att lagen inte är på plats tidigare, men har svårare att förklara varför den inte kom till redan förra mandatperioden...


Tommy Hansson

Gilla sidan:


 


Tidningen POLISEN


Brandfacket
Dela
sidan:
Polisfacklig historik i Stockholms stad 1890-1994