Publicerat 2018-09-21 12:00

Försök att påverka poliser förekommer

Att poliser riskerar att utsättas för påverkan är ingen nyhet. Nu har Polismyndigheten undersökt i vilken omfattning det förekommer - vilka som blir mest utsatta och vilka följder det får. Mer än varannan polis i yttre tjänst har utsatts för påverkansförsök, men oftast utan negativa följdverkningar. Men hela 43% av de utsatta nämner att det lett till "negativa följdverkningar".

Så här presenterar polismyndigheten undersökningen:

"Var fjärde polisanställd har det senaste året utsatts för olagliga eller subtila påverkansförsök. Bland poliser i yttre tjänst är mer än varannan drabbad. Det visar en färsk undersökning som Polismyndigheten låtit genomföra.

 

Resultatet av undersökningen är en del av polisens pågående arbete för att öka skyddet av sina medarbetare.

 

Polisen har i dag en särskild organisation för att skydda medarbetare från våld, hot och annan påverkan. De senaste åren har det skett en utveckling med flera skjutningar, sprängningar och andra allvarliga angrepp mot polisanställda och polishus.

 

– Våld, hot om våld samt otillåten och otillbörlig påverkan av våra polisanställda är mycket allvarligt. Vi ska därför kraftfullt beivra och förebygga sådan brottslighet och påverkan. Våra medarbetare ska skyddas mot våld och hot och vi arbetar för att de ska ha en trygg arbetsmiljö, säger rikspolischef Anders Thornberg.

 

Resultatet av den undersökning som Polismyndigheten nu låtit genomföra ska ligga till grund för fler åtgärder för att stärka och utveckla skyddet av polisanställda utöver det skydds- och arbetsmiljöarbete som redan görs.

 

Ett projekt inom polisen tillsattes i slutet av 2017 för att stärka medarbetarskyddet. Hittills har projektet arbetat med flera åtgärdsförslag:

  • Översyn av polisens lokaler och närområden för att ta fram åtgärder som ökar säkerheten.
  • Stärka förmågan att utreda anmälda påverkansbrott mot polisanställda.
  • Försvåra möjligheten att kartlägga polisanställda genom att medarbetares personuppgifter skyddas i större utsträckning.
  • Ökad användning av särskilda tjänstekort utan personuppgifter.
  • Samverka mer med andra myndigheter i medarbetarskyddsfrågor för att lära av varandra.
  • Utöver projektets förslag har Polismyndigheten beslutat om en total översyn av polisens organsation av verksamhets- och säkerhetsskydd.

I undersökningen svarade var fjärde medarbetare att de utsatts för försök att påverka hur de utför sina arbetsuppgifter. Av ingripande- och områdespoliser som är bland de mest utsatta svarade mer än varannan att de utsatts för påverkansförsök.

 

– Det handlar om otillåten påverkan i form av våld och hot som är brottsligt, men främst otillbörlig påverkan genom subtila hot som med dagens lagstiftning inte är kriminaliserade eller är svåra att bevisa, säger polismästare Lars Tonneman som ansvarar för undersökningen.

 

Av de som utsatts för olagliga påverkansförsök svarar en majoritet, 57 procent, att detta inte haft någon inverkan, men 43 procent säger att händelsen fått negativa följdverkningar i tjänsten eller för dem som privatpersoner. En del har tvekat att genomföra någon av sina arbetsuppgifter, i enstaka fall kan det handla om att inte utföra sina arbetsuppgifter, medan andra övervägt att sluta inom polisen.


– För att upprätthålla lag och ordning är det nödvändigt att polisanställda inte kan påverkas med olika former av våld och hot. Därför måste vi agera med kraft för att förebygga sådan påverkan. Men vi måste även vidta åtgärder för att motverka att polisanställda hamnar i ett tillstånd av självcensur, säger Lars Tonneman.

 

Fakta om undersökningen

  • 13710 polisanställda besvarade enkäten i maj-juni 2018, vilket efter en bortfallsanalys ger en svarsfrekvens på 64 procent av dem som var i tjänst under perioden.
  • Av samtliga svarande uppgav en majoritet, 58 procent, att de under det senaste året inte utsatts för någon form av påverkan medan 13 procent utsatts för otillåten påverkan, 21 procent för otillbörlig påverkan, 12 procent för trakasserier, samt 6 procent som någon gång hamnat i ett tillstånd av självcensur. Utsattheten är dock högre bland poliser i yttre tjänst, till exempel uppger 68 procent av ingripandepoliser att de har utsatts för otillåten påverkan.
  • De flesta, 73 procent, anser att frågor om påverkansförsök tas på tillräckligt stort allvar på arbetsplatsen och nio av tio svarande anser att det finns ett öppet klimat att prata om riskerna. Två av tre, 67 procent, känner att de kan få det stöd eller de skyddsåtgärder som de behöver om de utsätts för våld eller hot om våld i syfte att påverka tjänsteutövningen.
  • När det gäller ökat skydd av polisanställda anser en klar majoritet, 74 procent, att den viktigaste åtgärden är att begränsa tillgängligheten till polisanställdas personuppgifter. Varannan vill ha bättre fysiskt skydd av arbetsplatsen, var tredje särskilda tjänstekort utan personuppgifter medan var fjärde önskar mer utbildning i förebyggande syfte.

Ordförklaringar

I enkäten uppgavs följande förklaringar av begreppen:

 

Otillåten påverkan: Otillåten påverkan är en handling som du uppfattar vara brottslig, som riktas mot dig eller närstående och som du uppfattar som ett försök att påverka hur du framöver ska utföra dina arbetsuppgifter, eller att du inte ska utföra dina arbetsuppgifter.

 

Otillbörlig påverkan: Otillbörlig påverkan är en handling som du uppfattar inte vara brottslig, till exempel ett subtilt hot, som riktas mot dig eller närstående och som du uppfattar som ett försök att påverka hur du ska utföra dina arbetsuppgifter, eller att du inte ska utföra dina arbetsuppgifter.

 

Självcensur: Självcensur innebär att du undviker att utföra en arbetsuppgift (t.ex. ingripa eller rapportera brott), på grund av oro att utsättas för våld, hot, förtal eller liknande som kan följa av ditt arbete.

 

Trakasserier: Trakasserier är handlingar som riktas mot dig eller någon närstående endast för att du är anställd vid Polismyndigheten eller för att du har utfört en viss tjänsteåtgärd.

 

Handlingarna behöver inte vara brottsliga. De syftar enligt din uppfattning inte till att påverka hur du framöver ska utföra dina arbetsuppgifter.

 

Läs rapporten här

Nyhet från

Polisen"

 

Blåljus ser så klart ytterst allvarligt på rapportens resultat. Om poliser tvekar att utföra sitt värv på grund av hot mm, är det ytterst allvarligt. Om poliser slutar på grund av liknande händelser är det lika allvarligt. Det är ett påtagligt hot mot rättssamhället som är grundvalen i ett demokratiskt samhälle. Därför gläds vi trots allt över att Polismyndigheten undersökt omfattningen, och tycks beslutsamma att vidta adekvata åtgärder.

 

Tommy Hansson

Gilla sidan:


 


Tidningen POLISEN


Brandfacket
Dela
sidan:
Polisfacklig historik i Stockholms stad 1890-1994