Publicerat 2019-03-01 13:50

Att ta ifrån misshandlare protes i arresten gav kritik

Justitieombudsmannen har granskat polisen i Umeå sedan de gripit en berusad man som begått misshandel med tillhygge och placerat denne i polisarrest. Kritiken riktar in sig på att det skulle varit en alltför integritetskränkande åtgärd, och att behovet att frånta den fänglade hans benprotes inte varit styrkt.

Benprotesen var av metall, och stationsbefälet var orolig för att mannen antingen skulle kunna skada sig själv eller exempelvis arrestantvakten (en kvinna som varit med om att protes använts som vapen tidigare) om han fått behålla protesen. Mannen var tidigare känd av polisen och det var bekant att det fanns tidigare känd brottslighet och tidigare känt brottsligt eller hotfullt beteende.

 

Mannen fick tillfälligt tillbaka protesen när han behövde gå på toaletten, något som JO bedömde visa det obehövliga i att frånta honom densamma från början. Dessutom hade polisen inte i alla delar ägnat tillräcklig möda åt att dokumentera bakgrunden till bedömningen att skilja mannen från protesen. Exempelvis har Polismyndigheten inte närmare redogjort för på vilket sätt AA bedömdes kunna använda benprotesen som ett tillhygge, med tanke på hans begränsade rörlighet...

 

Mannen fråntogs även sina kryckor, men det föranledde ingen kritik.


Däremot får polisen beröm för, att när mannen påstod att han skulle få svullnad i det amputerade benet utan protes, polisen kontrollerade uppgiften med sjukhus, innan protesen avlägsnades.

Så här sammanfattas JOs beslut:

"Sammanfattning

AA greps som misstänkt för misshandel och sattes in i en
polisarrest. Han är underbensamputerad och har en protes under vänster knä. I samband med avvisiteringen beslutade Polismyndigheten att ta ifrån honom bl.a. hans benprotes.

JO uttalar att ett beslut att ta ifrån en intagen i en polisarrest en benprotes måste föregås av individuella överväganden av om åtgärden är nödvändig och vilka följder


det skulle kunna få om den intagne tillåts behålla sin protes. Övervägandena bör också avse hur det kan bedömas påverka den enskilde att vara utan benprotes och vilka eventuella anpassningar i cellen som kan behövas. Vidare måste det övervägas om tillsynen behöver utökas för att tillgodose den intagnes säkerhet och eventuella behov av hjälp.

I detta fall finns det enligt JO inte någon konkret uppgift i utredningen som tyder på att det fanns en risk för att AA skulle skada sig själv. Även om det utifrån uppgifterna i
ärendet inte går att utesluta att det fanns en risk för att AA skulle kunna skada andra med benprotesen borde den risken ha kunnat hanteras på ett mindre ingripande sätt
än att ta ifrån AA protesen. Sammantaget ger utredningen inte stöd för att det varit nödvändigt att ta ifrån AA benprotesen med hänsyn till ordning och säkerhet. Det är
också en brist att Polismyndigheten inte tycks ha reflekterat över om några särskilda åtgärder krävdes för att underlätta för AA under hans vistelse i cellen sedan han fått lämna ifrån sig benprotesen. Polismyndigheten kan inte undgå kritik för att AA inte fick behålla sin benprotes när han sattes in i cellen.

Polismyndigheten kritiseras också för bristande dokumentation."

 

Blåljus rekommenderar alla poliser som frihetsberövar folk att läsa hela beslutet för att undvika framtida kritik.

 

Tommy Hansson

Gilla sidan:
TIPSA FRAGA

wwwpolisforbundet.seLänk till Polistidningen


Polisveteran
Polisveteranerna i Stockholms län


Dela
sidan:
Polisfacklig historik i Stockholms stad 1890-1994